User Tools


ทรงลูกบาศก์ (Cube)

การสร้างทรงลูกบาศก์ จะมีตัวแปรที่สามารถกำหนดค่าได้ทั้งหมด 4 ตัวแปร ดังนี้

 1. ขนาด (size) โดยสามารถใส่ค่าตำแหน่งเดียว เช่น 1 หรือ ใส่เป็นรูปแบบ X, Y, Z เช่น [1, 1, 1] ได้
 2. การตั้งจุดกึ่งกลาง (center)
 3. รัศมี (radius) โดยรัศมีนี้จะมีค่าปริยาย (default) เป็น 0 และจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อมีการกำหนดให้ค่า rounded เป็น true ก่อนเท่านั้น โดยค่านี้ต้องน้อยกว่าค่าต่ำที่สุดใน size หารด้วย 2 มิเช่นนั้นจะ compile ไม่ผ่าน
 4. rounded (ขอบโค้ง) เป็นการกำหนดให้ขอบของลูกบาศก์เป็นแบบขอบตรงหรือขอบโค้งมน

 ทรงลูกบาศก์

คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรงลูกบาศก์ได้ที่ MathIsFun.com

ค่าปริยาย:

 • size : 1 or [1,1,1]
 • center : [0,0,0]
 • radius : 0
 • rounded: false
cube({size: 1})
cube({size: [1,2,3]})
cube({size: 1, center: true}) // ค่าปริยายคือ center: false
cube({size: 1, center: [false,false,false]}) // สามารถกำหนดแกนที่จะตั้ง center ในแต่ละมุม X,Y,Z ได้ว่าจะเป็น true หรือ false
cube({size: [1,2,3], round: true})

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันของไลบรารี่ CSG ในการสร้างทรงลูกบาศก์ได้โดยตรงอีกด้วย (หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ได้ใน API รุ่นที่ 2)

CSG.cube({
  center: [0, 0, 0],
  radius: [1, 1, 1]
})
 
CSG.cube({
  corner1: [4, 4, 4],
  corner2: [5, 4, 2]
})

การสร้างลูกบาศก์ขอบโค้งมน สามารถกำหนดรัศมีความโค้งของขอบได้ด้วย โดยการกำหนดค่า roundradius

CSG.roundedCube({ // ขอบโค้งมน
  center: [0, 0, 0],
  radius: 1,
  roundradius: 0.9,
  resolution: 8,
});