User Tools


รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก (Rectangle)

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก คือ รูปทรงสองมิติ โดยเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยเส้นตรง 4 เส้น และมีมุมด้านในทั้งสี่เป็นมุมฉาก (90º)

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ที่ MathIsFun.com

ตัวอย่างข้างล่างนี้ คือ ตัวอย่างการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยค่า radius เป็นตัวกำหนดขนาดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยสามารถกำหนดค่า radius สำหรับแกน X และ Y ได้โดยการกำหนดค่าในรูปแบบของ array เช่น [2,3]

ค่าปริยาย:

 • radius : 1 หรือ [1,1]
 • center : [0,0]
square(5);                 // สี่เหลี่ยมจัตุรัส 5 x 5
square([2,3]);               // สี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 x 3
square({size: [2,4], center: true});    // สี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 x 4 และกำหนดให้วัตถุอยู่ตรงกลางทั้งในแกน X และ Y

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันของไลบรารี่ CSG ในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ดังนี้ (หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ได้ใน API รุ่นที่ 2)

CAG.rectangle({center: [0,0], radius: [5, 10]});
CAG.roundedRectangle({center: [0,0], radius: [10, 50], roundradius: 1, resolution: 4});