User Tools


ทรงห่วงยาง (Torus)

ทรงห่วงยางเป็นรูปทรงสามมิติที่ประกอบไปด้วยวงกลม 2 วง โดยแบ่งเป็น วงใน และวงที่มีเส้นรอบวงใหญ่กว่าวงใน คือ วงนอก

 ทรงห่วงยาง

คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรงห่วงยางได้ที่ MathIsFun.com

ค่าตัวแปรต่างๆ ของทรงห่วงยางมีดังนี้:

 • ด้านในวงกลม (Inner Circle)
  • ri = ค่ารัศมีของวงกลมห่วงยาง
  • fni = จำนวนด้านของวงกลมในด้านตัดขวาง (ค่าต่ำสุด คือ 3)
  • roti = ค่ามุมการหมุนของด้านของวงกลมในแกนตัดขวาง
 • ด้านนอกวงกลม (Outer Circle)
  • ro = ค่ารัศมีของวงกลมจากจุดกลางของทรงห่วงยาง
  • fno = ค่าจำนวนด้านของวงกลมในแกนนอนหมุนรอบ (ค่าต่ำสุด คือ 8)

หมายเหตุ: สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าความละเอียด (resolution) ของรูปทรง 3 มิติ ได้ที่หัวข้อ 3D Primitives

ค่าปริยาย:

 • ri : 1
 • fni : 16
 • roti : 0
 • ro : 4
 • fno : 32
torus() 
torus({ ri: 1.5, ro: 3 })
torus({ ri: 0.2 })
 
torus({ fni:4 })      // หากต้องการจะสร้างทรงห่วงยางแบบเหลี่ยมปิดหัวท้าย สามารถทำได้โดยกำหนด fni = 4 และค่า roti เป็น 45
torus({ fni:4,roti:45 })
torus({ fni:4,fno:4,roti:45 })
torus({ fni:4,fno:5,roti:45 })